Home
Mulco – Perfektion
är vår drivkraft.

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter

JURIDISK INFORMATION

Ansvarig enl. § 5 tyska lagen om telekommunikationstjänster (Telemediengesetz, TMG)

Mulco-Europe EWIV
Europeiska ekonomiska samarbetsgruppen
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen
Tyskland

Tel. +49 5131 4522-0
Fax +49 5131 4522-110
E-post: info@mulco.de

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRA 25936
VAT-nr.: DE27/232/22505
VD: Michael Ellinger

 

center 100%
0

Redaktionell rådgivning

Karen Scheffel
Mulco-Europe EWIV
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen
Tyskland

Tel. +49 5131 4522-177
Fax +49 5131 4522-184
E-post: scheffel@mulco.de

 

center 100%
0

Utveckling av webbplatsen, teknisk realisering & rådgivning

Sigmatics Software GmbH
Am Mittelfelde 29
30519 Hannover

Tel. +49 511 390898-0
Fax +49 511 390898-29
E-post: info@sigmatics.net

Registrerande domstol: Amtsgericht Hannover HR B 206819
VAT-nr.: DE 278139679
VD: Andreas Badarlis

 

center 100%
0

Ansvarsfriskrivning

Rättsligt meddelande

Med sitt beslut från 12 maj 1998 (312 O 85 / 98): "Ansvar för länkar" avgjorde Landgericht (LG) Hamburg att den som bedriver en webbplats som innehåller länkar till andra sidor ev. är ansvarig för innehållet på dessa länkade sidor. Detta kan, enligt Landgericht Hamburg, endast förhindras genom att den som tillhandahåller sådana länkar uttryckligen distanserar sig från sådant innehåll. Eftersom vi inte har någon inverkan på utformningen och innehållet på länkade sidor, distanserar vi oss uttryckligen från alla sidor med lagstridigt innehåll och frånsäger oss allt ansvar för innehållet på sådana sidor. Denna förklaring gäller för alla länkar på vår webbplats samt för alla andra sidor på denna webbplats.

1. Innehållet i vår onlinetjänst

Författaren övertar inget ansvar för att informationen som tillhandahålls är aktuell, korrekt, fullständig eller kvalitativ. Ansvarsanspråk gentemot författaren som refererar till skador av materiellt eller ideellt slag, som orsakats på grund av användning eller icke-användning av tillhandahållen information resp. av användning av felaktig eller ofullständig information är principiellt uteslutet så länge det inte kan bevisas att författaren har agerat med uppsåt eller grov vårdslöst. Samtliga erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att utan särskild avisering ändra, komplettera eller radera textpassager på sidor eller det kompletta erbjudandet, eller att inställa publiceringen på webbplatsen preliminärt eller permanent.

2. Hänvisningar och länkar

Vid direkt eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("Länkar") som befinner sig utanför författarens ansvarsområde, kan ansvar uteslutande övertas i sådana fall om författaren har kännedom om innehållet och har teknisk möjlighet att rimligtvis förhindra att lagstridigt innehåll tillhandahålls. Författaren förklarar därmed uttryckligen att länkade sidor inte innehöll illegalt innehåll vid tidpunkten när länkarna tillhandahölls. Författaren kan inte påverka den aktuella och framtida utformningen, ej heller innehållet på länkade sidor. Av denna anledning distanserar sig författaren från allt innehåll på länkade sidor som har ändrats efter att länken publicerades. Denna fastställning gäller för alla länkar och hänvisningar som anges i det egna interneterbjudandet samt för kommentarer i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor som inrättats av författaren. Endast leverantörer av webbplatser som har länkats ansvarar för illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som kan härledas till användning eller icke-användning av sådan information. Detta innebär att den som erbjuder länkar för att hänvisa till sådana sidor inte är ansvarig.

3. Upphovsrätts- och märkningsrätt / Varumärken och upphovsrätt

Författaren strävar efter att i alla publikationer observera upphovsrätten för de bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter som används, att använda egna bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter eller att använda licensfria bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter. Samtliga varumärken som förekommer i interneterbjudandet och som ev. skyddas av tredje part är utan begränsning underkastade bestämmelserna för giltigt varumärkesskydd och äganderättigheter för respektive ägare. Endast ett omnämnande räcker inte för slutsatsen att varumärket inte skyddas av rättigheter för tredje part. Copyright för publicerade objekt som framställts av författaren tillhör endast författaren. Mångfaldigande eller användning av sådana bilder, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från författaren.

Varumärken och logotyper som förekommer på denna webbplats, är egendom till företagen som ingår i Mulco-Europe EWIV eller deras dotter- eller moderbolag. Följande företag ingår i Mulco-Europe:

 • BRECO Antriebstechnik Breher GmbH & Co. KG
 • ContiTech Antriebssysteme GmbH
 • Hilger u. Kern GmbH
 • Anton Klocke Antriebstechnik GmbH
 • Wilhelm Herm. Müller GmbH & Co. KG
 • REIFF Technische Produkte GmbH
 • Roth GmbH & Co. KG
 • Walter Rothermundt GmbH & Co. KG
 • Aratron AB
 • Binder Magentic
 • Dinámica Distibuciones S. A.
 • Haberkorn GmbH
 • Transmission Developments Company (GB) Ltd

Ingen av informationen som tillhandahålls på dessa webbplatser ska uppfattas som en tilldelning av licenser eller varumärken. För detta ändamål krävs uttryckligt medgivande från Mulco-Europe EWIV eller ett av dess medlemsföretag. Obehörig användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. Medlemsföretagen i Mulco-Europe EWIV kommer att hävda sina immateriella egendomsrättigheter över hela världen inom ramen av gällande lagstiftning.

4. Datasekretess

Om interneterbjudandet erbjuder möjlighet att ange personliga eller affärsrelaterade data (e-postadresser, namn, adresser) så ger användaren dessa data på frivillig bas. Samtliga tjänster som erbjuds kan, såvitt detta är tekniskt möjligt och rimligt, tas i anspråk och betalas även utan att sådana data behöver anges resp. även om anonymiserade data eller en pseudonym anges. Dina data vidarebefordras inte till tredje part utanför Mulco-Europe EWIV. Ytterligare information finns i vår datasekretessförklaring.

5. Rättsverkan för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av interneterbjudandet från vilket hänvisningen till denna sida skedde. Om delar av eller enskilda formuleringar i dessa texter inte alls, inte längre eller inte fullständigt överensstämmer med gällande rättsliga läge, berörs innehållet och giltigheten i övriga delar av dokumentet inte av detta.

 

center 100%
0

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter