Datasekretessförklaring

§ 1 Allmän information

Dina personuppgifter (till exempel adress, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) behandlas endast av oss i enlighet med bestämmelserna i tysk lagstiftning om skydd av personuppgifter och EU: s lagstiftning om uppgiftsskydd. Följande regler informerar dig om förädlingsändamål, mottagare, rättsliga grunder, lagringsperioder, samt dina rättigheter och de som ansvarar för din databehandling. Denna sekretesspolicy gäller endast vår hemsida. Om du vidarebefordras till andra sidor via länkar på våra sidor, var god informera dig om respektive sidas hantering av dina uppgifter.

§ 2 Kontakt

(1) Behandling
Dina personuppgifter, som du ger oss via e-post, kontaktformulär, o.s.v., behandlar vi för att svara och uppfylla dina önskemål. Du är inte skyldig att ge oss dina personuppgifter. Vi kan inte svara dig om du inte förser oss med en giltig e-post adress.
(2) Rättsliga grunder
a) Om du har gett oss ett uttryckligt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, Art. 6 para. 1a) GDPR är den rättsliga grunden för denna behandling.
b) Om vi behandlar dina personuppgifter för genomförandet av förhandlingsåtgärder, Art. 6 (1b) GDPR är den rättsliga grunden.
c) I alla andra fall (speciellt när du använder ett kontaktformulär), Art. 6 (1f) GDPR är den rättsliga grunden.
RÄTT TILL INVÄNDNING: Du har rätt att invända mot behandling av uppgifter på grundval av Art. 6 (1) (f) GDPR och inte direktreklam av skäl som uppstår vid din speciella situation när som helst. När det gäller direktreklam så kan du dock när som helst invända mot bearbetning utan att ange skälen.
(3) Berättigat intresse
Vårt legitima intresse för bearbetning är att kommunicera snabbt med dig och att svara på dina önskemål kostnadseffektivt. Om du ger oss din adress, förbehåller vi dig rätten att använda den för direktreklam. Du kan skydda ditt intresse för dataskydd genom att sparsamt vidarebefordra data (till exempel med hjälp av en pseudonym).
(4) Mottagarkategorier
Webbhotell, fraktleverantör för direktreklam
(5) Lagringsperiod
Dina personuppgifter kommer att raderas om det kan härledas från omständigheterna att din förfrågan eller relevanta fakta slutligen har klargjorts.
Om ett avtal ingås, kommer de uppgifter som krävs enligt handels- och skattelagstiftningen att behållas av oss för de lagstadgade perioderna, dvs. regelbundet tio år (se § 257 HGB, 147 § AO).
(6) Ångerrätt
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till bearbetning av dina personuppgifter.

§ 3 Information om cookies

(1) Behandling
På våra webbplatser används tekniskt nödvändiga cookies. Dessa är små textfiler som lagras i eller från din webbläsare på ditt datorsystem.
(2) Rättslig grund
Den rättsliga grunden för denna bearbetning finns i artikel 6. para1 f GDPR.
(3) Berättigat intresse
Vårt legitima intresse är funktionaliteten av vår hemsida. Användardata som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler. Detta skyddar ditt intresse för integritet.
(4) Lagringsperiod
De tekniskt nödvändiga cookies tas vanligen bort när webbläsaren är stängd. Permanent lagrade kakor har en annan livslängd på några minuter till flera år.
(5) RÄTTEN TILL INVÄNDNINGAR
Om du inte vill spara dessa cookies, avaktivera du godkännandet av dessa cookies i din webbläsare. Detta kan dock leda till en funktionell begränsning av vår hemsida. Permanent lagrade cookies kan också raderas när som helst via din webbläsare.

§ 4 Affiliateprogram

På vår hemsida använder vi webbanalysservicen Matomo (tidigare PIWIK) (www.matomo.org), en tjänsteleverantör av InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland, baserat på vårt legitima intresse för statistisk analys av användarbeteende för optimering och marknadsföring enligt Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO-data samlas in och lagras. Från denna data kan anonymiserade användarprofiler skapas och utvärderas för samma ändamål. Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i cacheminnet för webbplatsens besökares webbläsare. Cookies möjliggör bland annat erkännandet av webbläsaren. Uppgifterna som samlas in av Matomo Technology (inklusive din anonymiserade IP-adress) behandlas på våra servrar. Informationen som genereras av cookien i den anonymiserade användarprofilen används inte för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och slås inte samman med personuppgifter om pseudonymens bärare.

Om du vill avaktivera Matomo klickar du på knappen "Ladda innehåll" nedan.

Ladda innehåll


§ 5 Rättigheter för den berörda personen

Om du behandlar personuppgifter är du i.S.d. GDPR och du har följande rättigheter till ansvarig person:

1. Rätt till information

Du kan begära en bekräftelse av ansvarig, om vilka personuppgifter vi har och kommer bearbeta om dig.
Om sådan behandling är tillgänglig kan du begära information från den ansvariga personen om följande information:
(1) det ändamål för vilket personuppgifterna behandlas;
(2) de kategorier av personuppgifter som behandlas;
(3) till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har offentliggörs eller sprids;
(4) den planerade varaktigheten av lagring av personuppgifter om dig eller, om specifik information inte är möjliga, kriterier för fastställandet av varaktigheten av lagring;
(5) förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifter om dig, en rätt att begränsa processkontrollens behandling eller en rätt att göra invändningar mot sådan behandling;
(6) förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
(7) all tillgänglig information om källan till uppgifterna om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade;
(8) förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt art. 22 para 1 och 4 i GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den aktuella logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling på uppgifterna ämne.
Du har rätt att begära information om huruvida din personliga information rör ett tredjeland eller en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära lämpliga garantier i enlighet med. art. 46 GDPR i samband med överföringen.

2. Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigering och/eller tillägg för de personuppgifter som vi behandlar och som är felaktiga eller ofullständiga. Den ansvariga personen måste omedelbart göra korrigeringen.

3. Rätt till begränsning av bearbetning

Du kan begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under följande villkor:
(1) om du förneka riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en tid som ger den registeransvarige möjlighet att kontrollera riktigheten av personuppgifterna;
(2) behandlingen är olaglig och du avvisa radering av personuppgifter och i stället kräva begränsningar av användningen av personuppgifter;
(3) regulatorn behöver inte längre personuppgifterna för bearbetning, men du behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav; eller
(4) om du har invänt mot behandlingen enligt art. 21 (1) GDPR och det är ännu inte klart om den legitima skäl för ansvariga överväger dina skäl.
Om behandlingen av personuppgifter om dig har begränsats kan dessa uppgifter endast användas med ditt samtycke eller i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav eller skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av allmänt intresse Unionen eller en medlemsstat.
Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor kommer du att bli underrättad av den ansvarige innan begränsningen upphävs.

4. Rätten till Radering

a) Borttagande plikt
Du kan kräva att den som ansvarar för att personuppgifter kommer att raderas omedelbart, och den registeransvarige är skyldig att ta bort dessa uppgifter utan dröjsmål, om inte något av följande skäl föreligger:
(1) Personuppgifter om dig är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades.
(2) Du återkallar ditt samtycke, till vilket behandlingen enligt art. 6 para. 1 lit. a eller Art. 9 para. 2 lit. DSGVO och det finns ingen annan rättslig grund för bearbetning.
(3) enligt. Art 21, Para. 1 DSGVO motstånd till behandling, och det finns inga tvingande legitima skäl för behandling finns tillgängliga, eller du kan placera ett gem. Art 21, Para. 2 DSGVO motstånd mot behandling.
(4) Dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt.
(5) Strykningen av personuppgifter om dig ska vara skyldig att uppfylla en lagstadgad skyldighet enligt unionsrätten eller lagen i de medlemsstater som kontrollanten är föremål för.
(6) Personuppgifterna om dig samlades i samband med informationssamhällestjänster som erbjuds enligt art. 8 para 1 i GDPR.

b) Information till tredje parter
Om den ansvariga personen har lämnat personuppgifterna om dig som är allmän och är acc. Artikel 17 para1 i GDPR, ska den vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska medel, för att informera de kontroller som är ansvariga för behandlingen av personuppgifter, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, att du: den berörda personen har begärt att alla länkar till sådana personuppgifter ska raderas eller kopior eller kopior av sådana personuppgifter ska göras.

c) Undantag
Rätten att radera existerar inte om behandlingen är nödvändig
(1) för att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
(2) för att uppfylla en lagstadgad skyldighet som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som den registeransvarige är föremål för eller för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövandet av en offentlig myndighet som tillerkänner styrelsen har varit;
(3) med hänsyn till allmänintresset på folkhälsoområdet enligt art. 9 (2) tänd. h och jag och Art. 9 para. 3 GDPR;
(4) för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapligt eller historiskt forskningsändamål eller för statistiska ändamål enligt Artikel 89 para. 1 GDPR, i den utsträckning som den lag som avses i a sannolikt kommer att göra omöjlig eller allvarlig inverkan på uppnåendet av målen för behandlingen, eller
(5) att hävda, utöva eller försvara rättsliga krav

5. Rätt till information

Om du har rätt till rättelse, radering samt begränsning av behandlingen till regulatorn är hen skyldig att meddela alla mottagare till vilka dina personuppgifter har blivit meddelade om denna korrigering eller radering av data eller begränsning av bearbetning, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning.
Du har rätt till den ansvarige för att få information om dessa mottagare.

6. Rätten att överföra data

Du har rätt att få personligt identifierbar information som du ger till regulatorn i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt att överföra denna data till en annan person utan hinder av den person som ansvarar för att lämna personuppgifter, förutsatt att
(1) behandlingen i samtycke Konst. 6 para. 1 lit. en GDPR eller Art. 9 para. 2 lit. en GDPR eller på ett kontrakt enligt Konst. 6 para. 1 lit. b GDPR är baserat och
(2) bearbetningen sker med automatiska medel.
Vid utövandet av denna rätt har du också rätt att erhålla att dina personuppgifter om dig sänds direkt från en person till en annan, så länge det är tekniskt möjligt. Friheter och rättigheter för andra personer får inte påverkas.
Rätten till dataöverförbarhet gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller vid utövande av officiell myndighet som delegerats till kontrollanten.

7. Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, mot behandlingen av dina personuppgifter, vilka enligt Art. 6 para. 1 lit. e eller f GDPR tar en invändning Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser.
Kontrollenheten behandlar inte längre personuppgifterna om dig om han inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller behandlingen är för att verkställa, utöva eller försvara rättsliga krav.
Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i syfte att annonsera sådan information. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktpost.
Om du motsätter sig bearbetning för direktmarknadsföring, kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.
Oavsett direktiv 2002/58/EG har du möjlighet att i samband med användningen av informationssamhällets tjänster utöva din rätt att göra invändningar genom automatiserade förfaranden som använder tekniska specifikationer.

8. Rätt att återkalla samtyckedeklarationen för dataskydd

Du har rätt att återkalla din dataskyddsdeklaration när som helst. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

9. Automatiserat beslut på individuell basis, inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatisk bearbetning - inklusive profilering - som kommer att få rättsverkan eller på liknande sätt påverka dig på liknande sätt. Detta gäller dock inte om beslutet
(1) krävs för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan dig och den registeransvarige,
(2) är tillåten enligt unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för och om sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller
(3) med ditt uttryckliga samtycke.
Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt art. 9 para 1 GDPR, såvida inte Art. 9 para. 2 lit. a eller g och rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheterna och friheterna och dina legitima intressen.
När det gäller de fall som avses i punkterna (1) och (3) ska den ansvariga personen vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla rättigheterna och friheterna och deras berättigade intressen, inklusive åtminstone rätten att få kontrollen av en person från en person, att uttrycka sin egen ställning och höra om utmaningen av beslutet.

10. Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, anställning eller platsen för den påstådda överträdelsen om du anser att behandlingen av Personuppgifterna om dig är emot GDPR.
Tillsynsmyndigheten till vilken klagomålet har lämnats ska informera klaganden om klagandens status och resultat, inklusive möjligheten till rättsmedel i enlighet med artikel 78 i GDPR.

 

§ 6 Visable
Mulco-Europe EWIV uses products and services for analysis and marketing purposes, which are provided by Visable GmbH (www.visable.com) in cooperation with them. To that end, pixel-code technology is used to collect, process and store data in order to create at least pseudonymised, but where possible and sensible, completely anonymous user profiles. Data collected, which may initially still include personal data, is transmitted to Visable or is collected directly by Visable and is used to create the aforementioned user profiles there. Visitors to this website are not personally identified and no other personal data is merged with the user profiles. If IP addresses are identified as personal, they are immediately deleted. You can object to the processing operations described with future effect at any time:

Ansvarig för databehandling:

Mulco-Europe EWIV
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen
Tyskland

Telefon: +49 5131 4522-0
E-post: info@mulco.de